Audiio Licenses

Notes on licenses from Audiio when YouTube hits them.

- Sound The Alarm - Simon

TODO: Link simon__sound-alarm__7141939956.pdf